انتقال سرورهای بهتاتیم به ایران

تمامی وب سایت های متعلق به مجموعه ی بهتاتیم، در هفته ی گذشته با موفقیت به ایران منتقل شد. امیدو...